ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ (ภาษาไทย)       นายธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์

(ภาษาอังกฤษ)            Mr. Theeraphan Chumroenphat

2.  ตำแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์

3.  หน่วยงาน              สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                               อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 52) ชั้น 2 เลขที่ 2

                               ถนนราชธานี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   34000

                               E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                               045-352000 ต่อ 4300

 

4.  ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

ระดับปริญญา

อักษรย่อปริญญา

และชื่อเต็ม

สาขาวิชา

ชื่อถาบันการศึกษา

2546

ตรี

วท.บ.

(วิทยาศาสตรบัณฑิต)

เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2557

โท

วท.ม.

(วิทยาศาสตรหาบัณฑิต)

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2563

เอก

ปร.ด.

(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

- มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง ได้แก่เครื่อง LCMSMS, HPLC, GCMS, GC, SEM, FITR รวมทั้งเทคนิคในการวิเคราะห์ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและใช้งานเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความสามารถในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะของสารพฤษเคมีในตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น หมูยอเห็ด เจลลี่ขมิ้น ชาสมุนไพรจากพื้นวงศ์ขิง และโปรตีนสกัดเข้มข้นจากพืช เป็นต้น

6.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ:

6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

Chumroenphat T, Somboonwatthanakul I, Saensouk S, Siriamornpun S. The Diversity of

Biologically Active Compounds in the Rhizomes of Recently Discovered Zingiberaceae Plants Native to North Eastern Thailand. Pharmacog J. 2019;11(5). (Scopus; Q3)

Chumroenphat, T., Somboonwatthanakul, I., Saensouk, S., & Siriamornpun, S. (2020).

Changes in curcuminoids and chemical components of turmeric (Curcuma longa L.) under freeze-drying and low-temperature drying methods. Food Chemistry, 128121. (ISI; Q1 Impact factor 6.306)

Somdee, T., Rattaphol, K., Chatchada, M., Suneerat, Y., Udomsak, M., Chumroenphat, T.,

& Somdee, T.(2020),  Amino Acid, Phytochemical Compositions and Antioxidant Activity of Inky Cap Mushroom (Coprinus radiata). Asian Journal of Chemistry, 33(1), 53-56. (Scopus; Q4)

Siriamornpun, S., Kaewseejan, N., Chumroenphat, T., & Inchuen, S. (2021). Characterization of polysaccharides from Gynura procumbens with relation to their antioxidant and anti-glycation potentials. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 32, 101957. (ISI; Q4 )

Phusrisom, S., Senggunprai, L., Prawan, A., Kongpetch, S., Kukongviriyapan, U., Thawornchinsombut, S., Siriamornpun, S., Chumroenphat, T., Changsri, R. and Kukongviriyapan, V.. (2021). Anti-tumor activity of rice bran hydrolysates on migration, invasion and angiogenesis. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 11(7), 317. (ISI; Q4 Impact factor 1.545 )

Sangsila, A., Chumroenphat, T., & Jorjong, S. (2021).Effects of drying methods on active odorants, phytochemicals and antioxidant properties of Litsea petiolata Hook. f. leaves locally used as a substitute to male giant water bugs in pungent chili pastes. (Scopus; Q3)

Chumroenphat, T., & Saensouk, S. (2021). Amino acids, bioactive compounds and biological activities of ten species from family Commelinaceae in Thailand. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 49(3), 12391-12391.

 (ISI; Q3 Impact factor 1.444)

Chumroenphat, T., Saensouk, S., & Saensouk, P. (2021). Chemical composition and antioxidant activity of three species of Cornukaempferia in Thailand. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 22(9). (Scopus; Q4)

Kaewkla, O., Sukpanoa, S., Suriyachadkun, C., Chamroensaksi, N., Chumroenphat, T., &

Franco, C. M. M. (2022). Streptomyces Spinosus Sp. Nov. And Streptomyces Shenzenensis Sub sp. . oryzicola subsp. nov. endophytic actinobacteria isolated from jasmine rice and their genome mining correlate with potential as antibiotic producers and plant growth promoters. Antonie van Leeuwenhoek. (ISI; Q4 Impact factor 2.271)

Kubola, J., Chumroenphat, T., & Meeinkuirt, J. P. W. (2022). Effects of Soil Amendments on Metal Uptake, Antioxidant Activities and Production of Bioactive Compounds by Sunflower Sprouts. Sains Malaysiana, 51(2), 495-505. (ISI; Q4 Impact factor 1.006)

Chumroenphat, T., & Saensouk, S. (2022). Taxonomy, phytochemical and bioactive compounds and potential use as material with different drying methods of Alpinia latilabris Ridl. new record from Thailand. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 50(1), 12619.  (ISI; Q3 Impact factor 1.444)

Somdee, T., Thitusutthi, S., Somdee, T, Chumroenphat, T., & Mungvongsa, A. (2022). Effect of solid-state fermentation on amino acid profile and phytochemicals of red rice bran. ScienceAsia, 49(2023), 63-69.  (ISI; Q4 Impact factor 0.995)

Saensouk, S., Seanavongse, R., Papayrata, C., Chumroenphat, T.* (2022). Evaluation of color, phytochemical compounds and antioxidant activities of mulberry fruit (Morus alba L.) during ripening. Horticulturae, (ISI; Q1; Impact factor 2.923)

อรอนงค ภูสีฤทธิ์, ธีระพันธ จําเริญพัฒน, เนตรนภา กุมารสิทธิ์, เรณุกา ระดาไสย, สิริรัตน สังขบัวดง.

(2562). สารประกอบ ฟี น อ ลิ ก และ ความ สามารถ ใน การ ต้าน อนุมูล อิสระ ของ สาร สกัด สมุนไพร ไทย บาง ชนิด. Journal of Roi Et Rajabhat University: Science and Technology, 1(1), 44-51.

Phuseerit, O., Wijitkajee, J., Panglue, R., & Chumroenphat, T. (2019). Volatile compounds, phenolic compounds and antioxidant activities of gold apple (Diospyros decandra L.) fruit. Kaen Kaset Khon Kaen Agriculture Journal, 47(Suppl. 1), 1549-1556.

 

6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ธีระพันธ์  จำเริญพัฒน์, ปิยะพร  แสนสุข, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล และสุรพล แสนสุข. 2560. ปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ของดอกพืชสกุลขมิ้นกินได้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11. วันที่ 14-15 มิถุนายน 2560,  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร

 

6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

หัวหน้าโครงการวิจัย

ลำดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณรวม (บาท)

ปีที่ได้-สิ้นสุด

เป็นหัวหน้า/

ผู้ร่วมวิจัย

1

การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงศ์ผักปลาบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกสว.

300,000

2564-2565

หัวหน้า

2

ผลของการอบแห้งต่อปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพของข่าคมเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

130,000

2565-2566

หัวหน้า

3

การศึกษา กรดอะมิโน กาบา โพลีแซคคาไรด์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในถั่วแฮงอกเมล็ดเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

200,000

2566-2567

หัวหน้าโครงการ

 ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

ลำดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณรวม (บาท)

ปีที่ได้-สิ้นสุด

เป็นหัวหน้า/

ผู้ร่วมวิจัย

1

การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงศ์ขิง

วช.

300,000

2560

ผู้ร่วมวิจัย

2

การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชพันธุ์พื้นเมืองในป่าโคกดงเค็ง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (อพ.สธ.)

อพ.สธ.

400,000

2561-2562

ผู้ร่วมวิจัย

3

การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่มีสารออกฤทธิ์สูงจากใบเกล็ดปลาช่อน (Phllodium pulchellum L.) (อพ.สธ.)

อพ.สธ.

300,000

2561-2562

ผู้ร่วมวิจัย

4

การศึกษาการพัฒนาพืชให้สีในเขต อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (อพ.สธ.)

อพ.สธ.

600,000

2561-2562

ผู้ร่วมวิจัย

5

การศึกษาผลของการอบแห้งต่อปริมาณกรดอะมิโน พอลิแซคคาไรด์ สารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพของมะก่อเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

160,000

2565-2566

ผู้ร่วมวิจัย

 

6

การศึกษาผลของการทำแห้งต่อปริมาณสารพอลีแซคคาไรด์ กรดอะมิโน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากหอมแดง เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

379,500

2565-2566

ผู้ร่วมวิจัย

7

การศึกษาปริมาณสารแคโรทีนอยด์ในมะหวดสายพันธุ์ต่างๆและความคงตัวต่อการแปรรูปโดยการทำแห้งเพื่อศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

400,000

2565-2566

ผู้ร่วมวิจัย

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแท่งเสริมธัญพืช

(Development of snack bars from peanuts fortified with cereals)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

300,000

2565-2566

ผู้ร่วมวิจัย

9

คุณสมบัติเพื่อสุขภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเห็ดทอดกรอบเสริมสมุนไพร

(Potential Health Enhancing Properties and Product Development of Mushroom in pork sausage (Moo Yaw) Chips fortified with Herbs)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

300,000

2565-2566

ผู้ร่วมวิจัย

10

การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของปราบสมุทร

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

200,000

2565-2566

ผู้ร่วมวิจัย

11

การวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดผงตลอดกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการแปรรูปจิ้งหรีดผงเชิงพาณิชย์

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

1,500,000

2565-2566

ผู้ร่วมวิจัย

12

การส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อความยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงพานิชย์

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

1,200,000

2565-2566

ผู้ร่วมวิจัย

13

การศึกษา กรดอะมิโน กาบา โพลีแซคคาไรด์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในถั่วแฮงอกเมล็ดเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

200,000

2566-2567

หัวหน้าโครงการ

14

องค์ความรู้พืชวงศ์ขิงสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

600,000

2566-2567

ผู้ร่วมวิจัย

15

การศึกษาผลของการอบแห้งต่อกรดอะมิโน น้ำตาล ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพ ของข้าวโพดหวานสีแดงเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

200,000

2566-2567

ผู้ร่วมวิจัย

16

การขยายพันธุ์ ดัชนีพืช และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกระชายต้านโควิด-19 ชุมชนบ้านท่าแร่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

100,000

2566-2567

ผู้ร่วมวิจัย

 

งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

    ลำดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณรวม (บาท)

ปีที่ได้-สิ้นสุด

เป็นหัวหน้า/

ผู้ร่วมวิจัย

1

องค์ความรู้พืชวงศ์ขิงสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืน

วช

600,000

2566-2566