คณะกรรมการบริหาร

   
 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

ตำแหน่ง : คณบดี

 

 

อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์อนัญญา เดชะคำภู

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 

อาจารย์วาริณี แสงประไพ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต/

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


 

บุคลากรสายวิชาการ

 

 อาจารย์ระดับปรีคลินิก

 

อาจารย์สุภารัตน์ สุขโท

วท.ม. (กายภาพบำบัด)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง

วท.ม. (กายภาพบำบัด)

 อาจารย์ปนัดดา  ปัญญา

 

 อาจารย์ระดับปรีคลินิก

อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ

ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์

ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

อาจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง

พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

อาจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

อาจารย์สุภัทรา กลางประพันธ์

ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

อาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)


อาจารย์ปิยะพร ทรจักร์

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)

อาจารย์รัชฎาพร พิสัยพันธุ์

วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

อาจารย์พนิดา กมุทชาติ

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

อาจารย์จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว

วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

อาจารย์สมเจตน์ คงคอน

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)


 

บุคลากรสายสนับสนุน

     

 

นางสาวมยุรี  ทิพย์สมบัติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกันตยา  ส่งเสริม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศักดิ์นรินทร์  อินจำปา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ทวี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

นางสาวอุไรวรรณ  สืบสี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 นางสาวโสภา  เจดีย์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร 


รายชื่อนักศึกษาตามหมู่เรียน

ชั้นปีที่ 1

 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย                  สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

 

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4