คณะกรรมการบริหาร

   
 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

ตำแหน่ง : คณบดี

 

 

อาจารย์ ดร.สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์อนัญญา เดชะคำภู

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.ปัญจพร สันทัดเลขา

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ สุขโท

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

นายศักดิ์นรินทร์  อินจำปา

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 

                                                                     บุคลากรสายวิชาการ

                                                                              สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

วท.ม. (กายภาพบำบัด)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริณี แสงประไพ

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 

 

 
 

อาจารย์กุสาวดี  เปลกระโทก

วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

 

                                                                                                  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี นนทพจน์

ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง

พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา กลางประพันธ์

ปร.ด. (การจัดการระบบสุขภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพร ทรจักร์

วท.ม (กายวิภาคศาสตร์)

 

 


ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 

อาจารย์รัชฎาพร พิสัยพันธุ์

วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

อาจารย์พนิดา กมุทชาติ

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ คงคอน

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 
 
 

 

                                                                        บุคลากรสายสนับสนุน

 

นางสาวมยุรี  ทิพย์สมบัติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัชนีกร  สิงขรอาจ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศักดิ์นรินทร์  อินจำปา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ทวี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวอุไรวรรณ  สืบสี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 นางสาวโสภา  เจดีย์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร