ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนาเรื่อง "New Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและการบริการเพื่อรองรับการเปิดเทอมในช่วงวิกฤต COVID-19"

โดยงานเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านกายภาพและการบริการในสิถีชีวิตรูปแบบใหม่ โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/pe/2020/6780/ หรือ สแกน QR code ที่แนบในกำหนดการ