ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งาน Microsoft Teams ภายในองค์กร แบบออนไลน์
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. หลักสูตร MS teams Basic
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. หลักสูตร MS teams Basic Advance