จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดให้มีโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ต่อเนื่องมาแล้ว ถึง ๑๐ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ จะมีการจัดงาน ครั้งที่ ๑๑ โดยกำหนดจะจัด ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสุนีทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี