หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine            

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย       : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) 

ชื่อย่อภาษาไทย        : พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    : B.TM. (Thai Traditional Medicine)

 

3. วิชาเอก

-

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ

           หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

     5.2 ประเภทของหลักสูตร

            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

     5.3 ภาษาที่ใช้

           ภาษาไทย

     5.4 การรับเข้าศึกษา

           รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

           -

     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2564

 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    7.1 แพทย์แผนไทยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

    7.2 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา

    7.3 ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการคลินิกแพทย์แผนไทย

    7.4 ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการสปา

    7.5 ประกอบธุรกิจอิสระด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    7.6 นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    7.7 ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการในสถานที่ผลิต หรือจำหน่าย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีหน่วยกิต  การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่ครบ ให้คณะจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตามกำหนด ภายในปีการศึกษาที่ 1

- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพที่ขัดต่อการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

- เป็นผู้ไม่เป็นโรคซึ่งต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามประกาศของสภาวิชาชีพกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

               โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

   2) กลุ่มวิชาภาษา

   3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

   4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. หมวดวิชาเฉพาะ

   1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

   2) กลุ่มวิชาชีพ

       2.1) เวชกรรมไทย

       2.2) เภสัชกรรมไทย

       2.3) การนวดไทย

       2.4) การผดุงครรภ์ไทย

       2.5) ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

.  หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

เรียนไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

30    หน่วยกิต

6      หน่วยกิต

9      หน่วยกิต

6      หน่วยกิต

9      หน่วยกิต

106  หน่วยกิต

53    หน่วยกิต

53    หน่วยกิต

16    หน่วยกิต

14    หน่วยกิต

12    หน่วยกิต

8      หน่วยกิต

3      หน่วยกิต

6     หน่วยกิต

รายละเอียดดังนี้

      ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า                30   หน่วยกิต

          1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            เรียนไม่น้อยกว่า         6    หน่วยกิต

9011103

การรู้สารสนเทศและการเรียนรู้

Information Literacy and Learning

3(3-0-6)

9011104

ปรัชญาและการคิดอย่างมีเหตุผล

Philosophy and Rational Thinking

3(3-0-6)

9011105

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิต

Morality for Graduates

3(3-0-6)

9012116

งานและการเรียนรู้เพื่อชีวิต

Work and Learning for Life

3(2-2-5)

9012117

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

Aesthetics of Life

3(2-2-5)

9012118

ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาตน

The King’s Philosophy for Self-Development

3(2-2-5)

 

           2) กลุ่มวิชาภาษา                         เรียนไม่น้อยกว่า                      9  หน่วยกิต

9022117

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร**

Thai for Communication

3(3-0-6)

9022118

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร**

English for Communication

3(3-0-6)

9022119

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้**

English for Learning Skills

3(3-0-6)

 

          3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                เรียนไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต

9031117

วิถีความเป็นไทย

Ways of Thainess

3(3-0-6)

9032107

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

Laws and Human Rights

3(3-0-6)

9032108

เศรษฐกิจดิจิทัล

Digital Economy

3(2-2-5)

9032109

ความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

Happiness in Multicultural Society

3(3-0-6)

9032110

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสาน

Lifestyles and Wisdom of Esan

3(2-2-5)

9032111

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น**

Voluntary Mind for Local Development

3(2-2-5)

              หมายเหตุ  ** เป็นรายวิชาบังคับสำหรับผู้เข้าศึกษาทุกหลักสูตร

         4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต

9041104

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Daily Life

3(2-2-5)

9041105

การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

Exercises for Quality of Life

3(2-2-5)

9042113

คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล

Computers and Literacy in Digital Age

3(2-2-5)

9042114

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต

Application of Future Innovation and Technology

3(2-2-5)

9042115

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Science and Technology for Sustainable Environment

3(2-2-5)

9042116

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health for Life

3(2-2-5)

9042117

ธรรมชาติบำบัด

Natural Medicine

3(2-2-5)

9042118

เกษตรและอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต

Agriculture and Food for Quality of Life

3(2-2-5)

9042119

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

Value added Building from Local Wisdom

3(2-2-5)

 

      ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกว่า               106  หน่วยกิต

          1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 เรียนไม่น้อยกว่า         53  หน่วยกิต

               1.1) วิชาบังคับ                              เรียนไม่น้อยกว่า          50  หน่วยกิต

6011014

ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

Philosophy of Thai Traditional and Alternative Medicine

3(2-2-5)

6011015

ระบบสุขภาพของไทย    

Thai Public Health System

1(1-0-2)

6011016

สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย

Mental Health for Thai Traditional Medicine 

1(1-0-2)

6011017

ชีววิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย

Biology for Thai Traditional Medicine

2(2-0-4)

6011018

เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย

Chemistry for Thai Traditional Medicine

2(2-0-4)

6011019

ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย                               

Biochemistry for Thai Traditional Medicine

2(2-0-4)

6011020

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย     

Sociology and Anthropology for Thai Traditional Medicine                 

1(1-0-2)

     6011021       

ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย

English for Thai Traditional Medicine

3(2-2-5)

6011022

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Ethnobotany

3(2-2-5)

6011023

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย

Microbiology and Parasitology for Thai Traditional Medicine

3(2-2-5)

6011024

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1

Anatomy and Physiology for Thai Traditional Medicine I

3(2-2-5)

6011025

เคมีเภสัชวัตถุ

Chemistry of Materia Medica

3(2-2-5)

                           6011026  

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

Pharmacology and Toxicology

3(2-2-5)

6012006

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2

Anatomy and Physiology for Thai Traditional Medicine II

2(1-2-3)

6012007

พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย                

Pathology for Thai Traditional Medicine

3(3-0-6)

6012008

ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย

Epidemiology for Thai Traditional Medicine

2(1-2-3)

6012009

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

Laws and Professional Ethics of Thai Traditional Medicine

2(2-0-4)

6012010

อาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย                        

Symptomatology for Thai Traditional Medicine

2(1-2-3)

6013006

การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย    Physical Examination and Diagnosis for Thai Traditional Medicine

3(2-2-5)

6013514

ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย               

Research Methodology for Thai Traditional Medicine

2(1-2-3)

6013515

การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย

Seminar on Thai Traditional Medicine

1(0-2-1)

6013516

โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย

Special Projects in Thai Traditional Medicine

3(0-6-3)

               1.2) วิชาเลือก                        เรียนไม่น้อยกว่า                   3  หน่วยกิต

6013601

สปา                                                    

Spa

3(2-2-5)

6013602

การฟื้นฟูสุขภาพสำหรับการแพทย์แผนไทย          

Rehabilitation for Thai Traditional Medicine

3(2-2-5)

6013603

การดำเนินการคลินิกให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

Clinic Management for Thai Traditional and Alternative Medicine

3(2-2-5)

 

          2) กลุ่มวิชาชีพ                                  เรียนไม่น้อยกว่า        53  หน่วยกิต

                                  

2.1)

เวชกรรมไทย

เรียน

16 หน่วยกิต

6012126

เวชกรรมไทย 1

Thai Medicine I

3(2-2-5)

6012127

เวชกรรมไทย 2                                                    

Thai Medicine II

3(2-2-5)

6013128

เวชกรรมไทย 3                                                  

Thai Medicine III

3(2-2-5)

6013129

เวชกรรมไทย 4                                                     

Thai Medicine IV

3(2-2-5)

6014130

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย       

Internship in Thai Traditional Medicine

4(400)

2.2)

การนวดไทย

เรียน

12 หน่วยกิต

6012225

การนวดไทย 1

Thai Massage I

3(1-4-4)

6012226

การนวดไทย 2

Thai Massage II 

3(1-4-4)

6013227

การนวดไทย 3

Thai Massage III

3(1-4-4)

6014228

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย        

Internship in Thai Massage

3(300)

2.3)

เภสัชกรรมไทย

เรียน

14 หน่วยกิต

6012325

เภสัชกรรมไทย 1                             

Thai Pharmacy I

3(2-2-5)

6012326

เภสัชกรรมไทย 2

Thai Pharmacy II

4(3-2-7)

6013327

เภสัชกรรมไทย 3                            

Thai Pharmacy III

4(3-2-7)

6014328

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย

Internship in Thai Pharmacy

3(300)

2.4)

การผดุงครรภ์ไทย

เรียน

8 หน่วยกิต

6013424

การผดุงครรภ์ไทย 1                                   

Thai Midwifery I

3(2-2-5)

6013425

การผดุงครรภ์ไทย 2                                   

Thai Midwifery II

3(2-2-5)

6014426

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย

Internship in Thai Midwifery

2(200)

2.5)

ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เรียน

3 หน่วยกิต

6014605

ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

Integrated experiences in Traditional Thai Medicine

3(300)

 หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย คำนวณจากจำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองคูณ 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา)

 

       ค. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า                                         6  หน่วยกิต

           เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้