ประกาศ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรื่อง วันเวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ฯ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

#คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศ
1) ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ https://student.mytcas.com/th ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
2) กรอกใบรายงานตัว ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/ เปิดระบบให้กรอก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.
3) รายงานตัว วันที่ 21 มิถุนายน 2562 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1
รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศฯ

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรื่อง วันเวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ฯ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

#คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศ
1) ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ https://student.mytcas.com/th ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
2) กรอกใบรายงานตัว ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/ เปิดระบบให้กรอก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.
3) รายงานตัว วันที่ 21 มิถุนายน 2562 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1
รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศฯ