ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหนังสือเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดผ่านทางแบบเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ หรือเสนอผ่านทางออนไลน์ที่ http://www.lib.ubru.ac.th/web61/