วันที่ 5 มิถุนายน 2562 อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดประชุมสโมสรนักศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ตึก 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

วันที่ 4 มิ. ย. 62 เวลา 13.30 ณ ห้องทิพย์โอสถ คณะแพทย์แผนไทย จัดประชุมวิพากย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะแพทย์แผนไทยฯ มรภ. อุบลฯ โดยมี ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง คณบดีเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากย์หลักสูตร ประกอบด้วย

ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้เชิญ อ. สุธาจิตต์ เบ็ญมาศ และ อ.วาณี ศรีภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขุญหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้