📌📌คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
รอบที่ 4/2 Direct Admission (รับตรงอิสระ)
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
👉1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (รับจำนวน 5 คน)
คุณสมบัติ
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
2.หน่วยกิตคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
3.หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
4.หน่วยกิตภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
👉2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (รับจำนวน 5 คน)
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. กศน. หรือเทียบเท่า
❌❌❌ไม่มีการสอบสัมภาษณ์❌❌❌
📅เปิดรับสมัครวันที่ 20-21 มิ.ย. 2566
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📃รายละเอียด เกณฑ์ คุณสมบัติ การรับสมัคร
https://misdoc.ubru.ac.th/tcas_sys_file/anouncement_2566_42.pdf?fbclid=IwAR0y3vhOA45tvxuZ4m7CIjsji_fi2Dq5UGugZf83eD32F-B5eXr-7dcQnco
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.084-4973965