📌📌คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 1️⃣ / 1️⃣ Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน🗂🗂
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
👉สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รับจำนวน 35 คน เท่านั้น
คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นพิการ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 22 หน้ารวมปก หน้า-หลัง ผลงานย้อนหลัง 3 ปี
👉สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ รับจำนวน 20 คน เท่านั้น
คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มศ.ปลาย กศน. และ ปวช. คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. มีความสนใจด้านธุรกิจบริการสุขภาพความงาม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบอาชีพ
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 22 หน้ารวมปก หน้า-หลัง ผลงานย้อนหลัง 3 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม https://shorturl.asia/4QO7E
📅เปิดรับสมัคร วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2566
📌สมัคร Online ได้ที่ https://admission.ubru.ac.th/
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.089-6286970, 083-7747225