📌📌คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
🌿📚รอบที่ 2/2 โควต้าพื้นที่ภาคอีสาน (โรงเรียน,ภูมิลำเนา)
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
👉สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รับจำนวน 20 คน เท่านั้น
คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพ
👉สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ รับจำนวน 19 คน เท่านั้น
คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มศ.ปลาย กศน. และ ปวช. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 เทอม
2. มีความสนใจด้านการพัฒนาเครื่องสำอางและธุรกิจสุขภาพความงาม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบอาชีพ
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
👉เกณฑ์การประเมิน
1. สอบสัมภาษณ์
2. GPAX
คุณสมบัติเพิ่มเติม https://shorturl.asia/o1aRh
📅เปิดรับสมัคร วันที่ 18 - 31 มี.ค. 2567
📌สมัคร Online ได้ที่ https://admission.ubru.ac.th/
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.095-3616459, 083-7747225