คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine

Ubon Ratchathani Rajabhat University

ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เลขที่ 2 ถนนราชธานี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   34000

 โทรศัพท์ (045-352000 ต่อ 4300) (045 – 352139)โทรสาร  (045 – 352139)