Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี พ.ศ. 2563

ลำดับที่

ชื่อผู้แต่ง/ชื่อเรื่อง/แหล่งเผยแพร่

ฐานข้อมูล

สัดส่วนในผลงาน (%)

1.

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, จันทร์เพ็ญ ธรรมพร และศรัณย์ ฉวีรักษ์. (2563). ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยารักษาโรคเบาหวาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 8(1): 1-17.

TCI กลุ่มที่ 2

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ …………………..%

ศรัณย์ ฉวีรักษ์ …………………%

2.

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ และจันทร์เพ็ญ ธรรมพร. (2563). ภูมิปัญญาการรักษาโรคเบาหวานของหมอพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 22(1): 1-18.

TCI กลุ่มที่ 2

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ …………………..%

3.

Thengyai, S., Thiantongin P., Sontimuang, C., Ovatlarnporn, C., & Puttarak, P. (2020). α-Glucosidase and α-amylase inhibitory activities of medicinal plants in Thai antidiabetic recipes and bioactive compounds from Vitex glabrata R Br. Stem bark. Journal of Herbal Medicine. 19: 100302.

International Publication

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ …………………..%

4.

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, ชุติมา สติปัญ, พิมพ์ใจ พลศรี และมาริสา ปัญญา. (2563). การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสและตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของผักพื้นบ้านอีสาน. The 7th National Conference Nakhonratchasima College. 23 พฤษภาคม 2563. 1038-1047.

Proceedings

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ …………………..%

5.

สุภัทรา กลางประพันธ์, ศรัณย์ ฉวีรักษ์ และสมเจตน์ คงคอน. (2563). ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 7(2): 142-155.

TCI กลุ่มที่ 2

สุภัทรา กลางประพันธ์ …………………..%

ศรัณย์ ฉวีรักษ์ …………………..%

สมเจตน์ คงคอน …………………..%

6.

อลงกต สิงห์โต, อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล, นริศรา เรืองศรี และสมเจตน์ คงคอน. (2563). ประสิทธิผลเบื้องต้นของการบูรณาการอาหารตามหลักการแพทย์แผนไทยร่วมกับโภชนบำบัดทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 18(1): 44-58.

TCI กลุ่มที่ 2

สมเจตน์ คงคอน …………………..%

7.

Singhato, A., Khongkhon, S., Rueangsri, N., & Booranasuksakul, U. (2020). Effectiveness of Medical Nutrition Therapy to Improve Dietary Habits for Promoting Bone Health in People Living with Chronic HIV. Annals of Nutrition and Metabolism, published online (Accepted: July 21, 2020)

International Publication

สมเจตน์ คงคอน …………………..%

8.

ชัชวาล ขันติคเชนชาติ และพรกรัณย์ สมขาว. (2563). การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 14(2): 153-164.

TCI กลุ่มที่ 2

พรกรัณย์ สมขาว …………………..%

9.

ปริยาภัทร สิงห์ทอง, ภักศจีภรณ์ ขันทอง, กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์ และอรชร ดวงแก้ว. (2563). ผลของการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้หญิงวัยกลางคน. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 18(1): 59-70.

TCI กลุ่มที่ 2

ปริยาภัทร สิงห์ทอง …………………..%

 

ภักศจีภรณ์ ขันทอง …………………..%

10.

สุภาวดี นนทพจน์ และพรกรัณย์ สมขาว. (2563). การพัฒนาตำรับยารักษาโรคเบาหวานจากสมุนไพรในท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารวิชามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 17(1): 588-607.

TCI กลุ่มที่ 2

สุภาวดี นนทพจน์ …………………..%

 

พรกรัณย์ สมขาว …………………..%

11.

Fangkrathok, N., Junlatat, J., Sripanidkulchai, B. & Jaisamut, O. (2020). Anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-estrogenic effects of mushroom Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) Trappe, S, Lumyoung, P. Lumyong, Sanmee&Zhu L. Yang extract. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 42(4): 865-872.

International Publication

จินตนา จุลทัศน์ .......................%

12.

อมรรัตน์ นธะสนธิ์, ภักศจีภรณ์ ขันทอง และอนัญญา เดชะคำภู. (2563). ผลการออกกำลังกายด้วยฤาษีดัดตนต่อภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 26(1): 90-106.

TCI กลุ่มที่ 1

ภักศจีภรณ์ ขันทอง …………………..%

 

อนัญญา เดชะคำภู …………………..%

13.

สุภารัตน์ สุขโท และแสวง วัชระธนกิจ. (2563). การสร้างและทดสอบแบบประเมินการทำงานของมือฉบับภาษาไทยด้วยราสซ์โมเดล. Thai Journal of Pharmacy Practice. 12 (2). 577-590.

TCI กลุ่มที่ 2

สุภารัตน์ สุขโท …………………..%

14.

สุภารัตน์ สุขโท, ปริยาภัทร สิงห์ทอง, ภควัต ไชยชิต และวาสนา หลงชิน. (2563). ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ที่มีอาการของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง. วารสารหมอยาไทยวิจัย. 6(1): 1-20.

TCI กลุ่มที่ 2

สุภารัตน์ สุขโท …………………..%

 

ปริยาภัทร สิงห์ทอง …………………..%

15.

Kanyarat Peng-ngummuang, Jintana Junlatat, Puntiwa Krachai, Jakrapong Thangthong, Nusara Pernjit and Sudjai Yaphet. (2020). Pharmacognostic evaluaction of Peltophorum dasyrrachis (MIQ.) KURZ bark. Interprofessional Journal of Health Sciences. 18(2): 51-58.

TCI กลุ่มที่ 2

กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง …………………..%

จินตนา จุลทัศน์ .......................%

16.

Jintana Junlatat, Kanyarat Peng-ngummuang, Musikorn Tuseewan, Piyaporn Thorajake, Papassorn Opap, Sirilak Kumpapong, Siriporn Konkhayan and Niramai Fangkrathok. In vitro anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-microbial properties of local herbal recipe for diabetic ulcer treatment. Interprofessional Journal of Health Sciences. 18(2): 44-50.

TCI กลุ่มที่ 2

จินตนา จุลทัศน์ .......................%

กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง …………………..%

มุสิกร ธุศรีวรรณ …………………..%

ปิยพร ทรจักร์ …………………..%

17.

ปิยะพร ทรจักร์, พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, วราพร โพธิ์ชัยศรี, ศิริประภา มูลถา และโศจิรัตน์ ใสศรี. (2563). การศึกษานำร่องผลของตำรับยาพอกลมปะกังต่อความเครียด: ประเมินจากความผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจ. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 18(3): 616-624.

TCI กลุ่มที่ 2

ปิยพร ทรจักร์ …………………..%

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ …………………..%

18.

ศรัณย์ ฉวีรักษ์ และอนัญญา เดชะคำภู. (2563). ฤทธิ์ยับยั้งการสะสมไขมันและลดน้ำหนักตัวของสรสกัดเปลือกกระท้อนและเปลือกเงาะในแมลงหวี่ที่ได้รับน้ำตาลปริมาณสูง. ว.วิทย.มข. 48(4): 521-532.

TCI กลุ่มที่ 2

 

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery