ประชาสัมพันธ์การร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Integrative Medicine 2019

     สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์บูรณาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Integrative Medicine 2019) ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง 2 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icim2019.mfu.ac.th/ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (เอกสารแนบดังนี้)