รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัย

ของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2562

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ชื่อผู้ร่วมวิจัย

(บทบาทในงานวิจัย)

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1.

 

การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร

 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.จินตนา จุลทัศน์ (7.5%)

อ.กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง (7.5%)

5,315,200 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 797,280 บาท

2.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากตำรับสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาแผลเบาหวานของหมอกิตติ นาคูณ

ทุนสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ดร.จินตนา จุลทัศน์ (40%)

อ.กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง (20%)

523,500 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 314,100 บาท

3.

การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มรภ.อุบลฯ

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 อ.พรกรัณย์ สมขาว (70%)

 40,000 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 28,000 บาท

4.

การศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟลาโวนอยด์ด้วยวิธีคลื่นไมโครเวฟจากเปลือกส้มโอ

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ.ดร. ปกป้อง ประยงค์ (100%)

40,000  บาท

 คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 40,000 บาท

5.

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเปราะป่าในแมลงหวี่

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ.ศรัณย์ ฉวีรักษ์ (100%)

45,000  บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 45,000 บาท

6.

ผลของยาสุมต่อการป้องกันและการลดอาการปวดไมเกรนในผู้ป่วยไมเกรนแบบครั้งคราว

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ.จิตราพร วงศ์ศรีแก้ว (100%)

40,000  บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 40,000 บาท

7.

การศึกษาการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของประเทศในเขตอาเซียน

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 อ.กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง (60%)

อ.ดร จินตนา จุลทัศน์ (40%)

 100,000 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 100,000 บาท

รวม 1,364,380 บาท / 20.5 คน = 66,555 บาท/คน