รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ

การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ  Staphylococcus aureus  จากสารสกัดรากและแก่นต้นชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาวอรอุมา    สุรวิทย์, นางสาวเตือนจิต   วิเวกวินย์, นางสาวทิพย์วิภา   ทองขาว

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:  อาจารย์ ดร. อนัญญา เดชะคำภู

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์ ดร. จินตนา  จุลทัศน์        

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper

สารประกอบเคมีในผลไม้พื้นเมืองที่มีสี

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาววันศิริ  หลักคำ

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:  อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทัศน์    

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper

การศึกษาปริมาณสารสำคัญและสารต้านอนุมูลอิสระในยาต้มปอกะบิด

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาวลัดดาวัลย์  ยืนยาว, นางสาวศิริวราพร  คณะทิพย์, นางสาวฐิติมา  โสภาลุน  

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:  อาจารย์ ดร. อนัญญา  เดชะคำภู

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์อวยชัย  ชัยทองรัตน์          

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper

การศึกษาฤิทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยาอายุวัฒนะ

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาววรีรัตน์ โสรส, นางสาวอรัญญา ไทยกูล, นางสาวสุภัสสร วันสุทะ 

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:  อาจารย์ ดร. อนัญญา  เดชะคำภู

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์ดร.จินตนา จุลทัศน์    

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   ฉบับเต็ม/Full Paper

การศึกษาฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ที่เสริมกันในพืชสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาวสุนิษา     พิมพ์พงษ์, นางสาวศิริวรรณ  มูลบุตร, นางสาวจุฑามาศ  รังสี

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:   อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper