ยกย่องเชิดชู 2563

การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ  Staphylococcus aureus  จากสารสกัดรากและแก่นต้นชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาวอรอุมา    สุรวิทย์, นางสาวเตือนจิต   วิเวกวินย์, นางสาวทิพย์วิภา   ทองขาว

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:  อาจารย์ ดร. อนัญญา เดชะคำภู

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์ ดร. จินตนา  จุลทัศน์        

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper