ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการป้องกันและชะลอไตเรื้องรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ นำเสนองานวิจัยและนวัตกกรรมประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมเสวนาวิชาการ "เรื่องกัญชาและกัญชงทางการแพทย์"

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมเสวนาวิชาการ "กัญชาและกัญชงทางการแพทย์" ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 17  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้กำหนดจัด โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ชั้น ๑ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ประชาสัมพันธ์การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา

     การยางแห่งประเทศไทย จัดการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพารา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)