กำหนดการงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2559-2560 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
#14-19ตุลาคม2562

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 36/2562 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

 

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกบัวเฉลิมพระเกียรติและจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ บริเวณข้างสระบัว ด้านข้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี