หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก